پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 1400، تولید، پشتیبانی ها، مانع زدایی ها
   
 
  • فهرست مناقصه ها و مزایده ها
   سازمان برگزار کننده: پزشکی قانونی


   پیوند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms


   اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد مناقصه ی عمومی انجام محوطه سازی اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.

   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد لذا به پیشنهادهای واصله خارج ازدرگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) ترتیب اثر داده نخواهد شد


   - پیشنهاد دهندگان موظف میباشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ مورخه 8/11/99 تا تاریخ مورخه 12/11/99 از طریق سامانه مذکور دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکات الف ؛ ب و ج تهیه و به صورت فایل pdf تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/11/99 در سامانه فوق درج نمایند.


   - پیشنهادات واصله راس ساعت 12:30 ظهر مورخ 25/11/99 در کمیسیون مناقصه به نشانی یاسوج – بلوار شهید قرنی، خیابان امام رضا (ع)، اداره کل پزشکی قانونی استان بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد .


   - سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی می باشد و شرکت ها موظف به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 14:00 روز شنبه مورخ 25/11/99 به نشانی مذکور واحد امور اداری میباشند. اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های ( الف) به آدرس : یاسوج، بلوار شهید قرنی، خیابان امام رضا (ع)، اداره کل پزشکی قانونی استان واحد امور اداری تلفن : 07433347870 – کد پستی 7591387500

   سازمان برگزار کننده: پزشکی قانونی


   آگهی مناقصه عمومی


   اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد


   اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد در نظر دارد مناقصه ی عمومی انجام خدمات : رانندگی ، تشریح ، تایپ را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت برگزار نماید.


   کلیه مراحل برگزاری مناقصه از دریافت اسناد تا ارائه پیشنهاد مناقصه گران و بازگشایی پاکتها از طریق درگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) به آدرس www.setadiran.ir انجام خواهد شد و لازم است مناقصه گران در صورت عدم عضویت قبلی مراحل ثبت نام در سایت مذکور و دریافت گواهی امضای الکترونیکی را جهت شرکت در مناقصه محقق سازند به پیشنهادهای واصله خارج ازدرگاه سامانه الکترونیکی دولت ( ستاد ) ترتیب اثر داده نخواهد شد .


   پیشنهاد دهندگان موظف میباشند اسناد مناقصه شامل شرایط عمومی و اختصاصی را از تاریخ مورخه 10/03/99 تا تاریخ مورخه 13/03/99 از طریق سامانه مذکور دریافت و با توجه به مندرجات اسناد مناقصه مدارک لازم را شامل پاکات الف ؛ ب و ج تهیه و به صورت فایل pdf تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 24/03/99 در سامانه فوق درج نمایند .


   پیشنهادات واصله راس ساعت 10:00 ظهر مورخ 25/03/99 در کمیسیون مناقصه به نشانی یاسوج – خیابان هجرت 3 – اداره کل پزشکی قانونی استان بررسی و نتیجه متعاقباً اعلام خواهد شد .


   سپرده تضمین شرکت در مناقصه از نوع ضمانتنامه بانکی میباشدو شرکت ها موظف به تحویل اصل ضمانتنامه در پاکت لاک و مهر شده تا ساعت 14:00 روز سه شنبه مورخ 24/03/99 به نشانی مذکور واحد امور اداری میباشند .


   اطلاعات تماس دستگاه مناقصه گزار جهت دریافت اطلاعات بیشتر در خصوص اسناد مناقصه و ارائه پاکت های ( الف) به آدرس : یاسوج – خیابان هجرت 3 – اداره کل پزشکی قانونی استان – واحد امور اداری

   تلفن : 07433229651 – کد پستی 75917-81157


   اطلاعات تماس سامانه ستاد جهت انجام مراحل عضویت در سامانه :

   مرکز تماس یاسوج: 07433229651

   اداره کل پزشکی قانونی استان کهگیلویه و بویراحمد

   پیوند به سامانه تدارکات الکترونیکی دولت https://setadiran.ir/setad/cms

  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه ها / مزایده ها
  • فهرست مناقصه ها و مزایده ها
  • فهرست مناقصه ها و مزایده ها