• فهرست خدمات

      امور آزمایشگاهی

      حدود 15 درصد از خدمات سازمان مربوط به حوزه آزمایشگاهی است. این خدمات در دو حوزه خدمات سرپایی و آزمایشات بخش متوفیات و کشف جرم و در بخش های سم شناسی، آسیب شناسی و ژنتیک و سرولوژی صورت می پذیرد.