• فهرست مطالب "راهنمای خدمات"
   سقط جنین درمانی

   سقط جنین درمانی

   تعرفه خدمات سازمان در سال 1398

   تعرفه خدمات سازمان در سال 1398

   بر اساس ماده 3 قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور مصوب 27/4/1372 مجلس شورای اسـلامی بدینوسـیله هزینـه هـای خـدمات خاص پزشکی قانونی با در نظر گرفتن ...