• ثبت نام مشمولین خدمات وظیفه عمومی
   نام : *
   نام خانوادگی : *
   نام پدر : *
   شماره شناسنامه : *
   کد ملی : *
   تاریخ تولد : *
   محل تولد/استان : *
   محل تولد/ شهرستان : *
   مدرک تحصیلی : *
   رشته تحصیلی : *
   محل سکونت فعلی/استان : *
   محل سکونت فعلی/شهرستان : *
   محل جغرافیایی مورد نظر/ استان : *
   محل جغرافیایی مورد نظر/ شهرستان در نقاط محروم : *
   کسری خدمت : *
   مدت کسری خدمت (به ماه) : *
   تاریخ اعزام : *
   شماره تماس ثابت : *
   شماره تلفن همراه : *
   کد امنیتی
   *
  • پیگیری درخواست
   کد پیگیری:  *
   کد امنیتی:  *