• فهرست پیشنهادات مصوب

   تشویق کارکنان ممتاز در مقاطع تحصیلی

   برگزار ی جشهوار گزارشات برتر پزشکی قانونی

   تفکیک اسناد حسابداری بر حسب رنگ

   نصب ایستگاه مطالعه در سالن انتظارات ارباب‌رجوع و استفاده از کتب و مجلات مخصوص پزشکی‌قانونی

   ارائه تقدیرنامه و پرداخت پاداش به عوامل ذی‌ربط در کشف مواد مخدر

   استفاده از یک نفر کارمند پذیرش خانم در کلیه ادارات

   نحوه پرداخت حق‌الزحمه پزشکان کمیسیون

   اسکن مکاتبات اداری