پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • اداره کل امور پشتیبانی

   اداره کل امور پشتیبانی ستاد سازمان پزشکی قانونی کشور از زیر مجموعه های حوزه معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی سازمان است که با عنایت به گستردگی امور در این اداره کل، از کارشناسان مالی و امور قراردادها، کارپردازی، انبار، نقلیه، مخابرات و تاسیسات تشکیل گردیده و هر بخش با شرح وظایف مشخص به انجام امور محوله مشغول هستند.

   معرفی:

   عنوان:
   اداره کل خدمات و پشتیبانی
   مدیرکل: دکتر قاسم سلیمانی

   شرح وظایف:

   دریافت تخصیص اعتبار
   دریافت تنخواه گردان پرداخت از ذیحسابی بابت علی الحسابها
   درخواست وجه معادل هزینه های انجام شده
   واگذاری تنخواه کارپردازی
   تطبیق هزینه کارپردازی با اعتبارات تخصیص شده
   رسیدگی به اسناد و مدارک ازحیث کفایت مدارک مثبته و اخذ امضاء های مجاز
   ثبت و صدور اسناد حسابداری
   پرداخت کسور مربو به مالیات و بیمه هزینه های قراردادی
   ارائه گزارشات مالی درخواستی و ارسال پاسخ ممیزین مالیاتی شرکتهای طرف قرارداد
   تنظیم صورتهای مالی ماهانه و واریز اسناد هزینه عامل ذیحساب
   کلیه پرداختهای مربوط به هزینه های فصل دو ،سوم ،هفتم
   بخشی از پرداختهای فصل ششم جاری شامل بهای لباس پرسنل ،پرداختهای غیر نقدی .و..
   پرداخت های مربوط هزینهای مربو به فصل اول و دوم سرمایه ای

   شماره تماس: 55890706

   شماره فکس:‌555604141