پایگاه اطلاع رسانی مقام معظم رهبری
پورتال جامع قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران
سال 13۹۹، جهش تولید
   
 
  • اداره کل منابع انسانی

   مدیریت منابع انسانی، تهیه، تامین، استفاده، پرورش، حفظ و صیانت نیروی انسانی سازمان را بر عهده دارد به طریقی که کارکنان با شایستگی، توانمندی، رغبت و فداکاری به انجام وظایف و تکالیف محوله بپردازند و هدف‌های اصلی سازمان را به نحو کارا و اثربخش تحقق بخشند.

   معرفی:

   عنوان: اداره کل منابع انسانی
   مدیر کل: دکتر محمدرضا اربابی


   به بیانی دیگر مدیریت منابع انسانی، جنبه‌هایی از مدیریت سازمان است که با کلیه امور مرتبط با عامل انسانی از جمله برنامه‌ریزی استخدام، آموزش و به‌سازی، ارزشیابی عملکرد کارکنان، بازنشستگی،‌ بیمه، امور رفاهی کارکنان و ... سروکار دارد. نظام مدیریت نیروی انسانی به چهار جز یا سیستم فرعی به شرح زیر تقسیم می‌شود:

   ادارات و واحدهای زیرمجموعه

   الف) اداره آمار پرسنلی و دبیرخانه
   ب) دبیرخانه ستاد سازمان
   ج) اداره کارگزینی
   د) اداره رفاه