• دکتر عباس مسجدی آرانی

      متخصص روانشناسی بالینی و عضو هیئت علمی و مدیر گروه روانشناسی بالینی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور