•  
  • فهرست پرسش های خدمات

   صدور یا عدم صدور گواهی فوت جهت اتباع غیر ایرانی و افاغنه توسط پزشکان بخش دولتی و خصوصی به چه صورت است؟

   در این خصوص فرقی بین مرگ اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد چنانچه مرگ طبیعی بوده و شاکی نداشته باشد صدور جواز دفن توسط پزشک معالج یا پزشک معتمد کافی است. اما در مورد مرگ های مشکوک یا غیرطبیعی یا شکایت افراد ذیصلاح اعزام آنها اعم از اتباع ایرانی و خارجی به پزشکی قانونی از طریق مراجع قضایی و انتظامی ضرورت دارد.

   تفاوت گواهی فوت و جواز دفن در چیست؟

   تعریف گواهی فوت: گواهی مبنی بر تأیید فوت فرد و عدم امکان بازگشت وی به حیات بوده و مجوزی برای دفن جسد نمی باشد. تعریف جواز دفن: برگه ای است که توسط پزشک بر اساس مقررات مربوط به تنظیم گردیده و به اعتبار آن دفن جسد مجاز می باشد.

   پرسش تست

   پاسخ پرسش تستی