•  
  • فهرست پرسش های معاونت امور پزشکی و بالینی

   دیه چیست؟

   مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می شود.

   ارش چیست؟

   درخصوص ضایعاتی که شرعا" مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنها تعیین نشده است ارش تعیین می گردد. ماده 495 قانون مجازات اسلامی: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد. ماده 367 قانون مجازات اسلامی : هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا" مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

   سقط جنین درمانی چیست آیا همه افراد می توانند اقدام به گرفتن مجوز سقط درمانی کنند؟

   سقط جنین درمانی یا اسقاط درمانی جنین با توجه به قانون سقط درمانی مصوب 10/3/1384 مجلس شورای اسلامی عبارت است ازختم حاملگی تا چهار ماه از زمان لقاح با رعایت شرایط مندرج در قانون و دستورالعمل اجرایی قانون سقط درمانی.

   نحوه مراجعه جهت بررسی صدمات تصادفات و نزاع به سازمان پزشکی قانونی از چه طریقی است؟

   جهت بررسی اینگونه صدمات لازم است مصدوم با اخذ نامه از مراجع قضایی و یا کلانتری ها با در دست داشتن مدارک شناسایی معتبر و هزینه مربوطه به واحدهای پزشکی قانونی مربوطه مراجعه نماید.

   آیا لازم است کلیه کسانی که فوت می شوند جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع گردند؟

   خیر در خصوص فوت هایی که به علل طبیعی و بیماری رخ می دهند و جزء فوت های مشکوک نمی باشند و شکایتی نیز درخصوص فوت مطرح نباشد لزومی به ارجاع به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد.

   آیا در هنگام مراجعه جهت معاینه مجدد به پزشکی قانونی باید مجددا" از مراجع قضایی معرفی نامه تهیه گردد؟

   خیر در هنگام معاینه مجدد نیازی به گرفتن نامه از مرجع قضایی نیست و مصدوم می تواند بعد از اتمام مدت زمانی که در گواهی اولیه ذکر گردیده است جهت معاینه مجدد مستقیما" به واحد پزشکی قانونی مربوطه مراجعه نماید.