• ادارات
    ارسال به     
   ردیفعنواننوع مرکزاستان / شهرمشخصاتوضعیت فعالیتکد دوبعدی
   281پزشکی قانونی شهرستان قشمهرمزگان / قشمکد مرکز: 60مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمدرضا اسلامیآدرس: آدرس: قشم- میدان امام قلی خان- سایت نخل زرین- خیابان گلستانکد پستی: 7951614165تلفن: 35244777
   - 076
   نمابر: 35244777
   فعالپزشکی قانونی شهرستان قشم
   282پزشکی قانونی شهرستان کیشهرمزگان / کیشکد مرکز: 1088مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: کارمند: آقای سیدمحمد میرنظریآدرس: آدرس: کیش منطقه صفین- جنب کمیته امام خمینی (ره)کد پستی: 7941644645تلفن: 44431399
   - 076
   نمابر: 44431399
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کیش
   283پزشکی قانونی شهرستان مینابهرمزگان / مینابکد مرکز: 1093مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان هرمزگانمسئول مرکز: دکتر محمد رحیمیآدرس: آدرس: میناب- بلوار امام خمینی(ره)- درمانگاه چمرانکد پستی: 7981679987تلفن: 42223121
   - 076
   نمابر: 42223121
   فعالپزشکی قانونی شهرستان میناب
   284پزشکی قانونی شهرستان اسدآبادهمدان / اسد آبادکد مرکز: 61مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: مسعود مهرابیآدرس: آدرس: اسد آباد- چهار راه رسالتتلفن: 33126800
   - 081
   نمابر: 33122101
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اسدآباد
   285پزشکی قانونی شهرستان بهارهمدان / بهارکد مرکز: 828مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر محمود انصاریآدرس: آدرس: بهار- میدان آزادگان – دادگستری بهارتلفن: 34501161
   - 081
   نمابر: 34501161
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بهار
   286پزشکی قانونی شهرستان تویسرکانهمدان / تویسرکانکد مرکز: 829مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر فریبرز جلیلوندآدرس: آدرس: تویسرکان- میدان فرشید – مجتمع شورای حل اختلافتلفن: 34926654
   - 081
   نمابر: 34926654
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تویسرکان
   287پزشکی قانونی شهرستان رزنهمدان / رزنکد مرکز: 833مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر نعمت اله احمدیآدرس: آدرس: رزن- میدان جهاد – دادگستری رزنکد پستی: 6569153784تلفن: 36226094
   - 081
   نمابر: 36226094
   فعالپزشکی قانونی شهرستان رزن
   288پزشکی قانونی شهرستان ملایرهمدان / ملایرکد مرکز: 849مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر سعید سلطانیآدرس: آدرس: ملایر- میدان قائم – بلوار مرزداران- خیابان رازیکد پستی: 6571894685تلفن: 33322550
   - 081
   نمابر: 33322550
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ملایر
   289پزشکی قانونی شهرستان نهاوندهمدان / نهاوندکد مرکز: 851مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر عبدالرضا آسمانهآدرس: آدرس: نهاوند- میدان ابوذر – خیابان 17 شهریورکد پستی: 6591859353تلفن: 33230779
   - 081
   نمابر: 33230779
   فعالپزشکی قانونی شهرستان نهاوند
   290مرکز پزشکی قانونی استان همدانهمدان / همدانکد مرکز: 31مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر علی احسان صالحآدرس: آدرس: همدان – میدان فلسطین – ابتدای بلوار غبار همدانیکد پستی: 6518753139تلفن: 34227848
   - 081
   نمابر: 34224450
   پست الکترونیک: hm@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان همدان
   291پزشکی قانونی شهرستان کبودرآهنگهمدان / کبودرآهنگکد مرکز: 844مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان همدانمسئول مرکز: دکتر مهسا بختیاریآدرس: آدرس: کبودرآهنگ- میدان شهدا – دادگستری کبودرآهنگکد پستی: 6551946711تلفن: 35224543
   - 081
   نمابر: 35224543
   فعالپزشکی قانونی شهرستان کبودرآهنگ
   292پزشکی قانونی شهرستان ابرکوهیزد / ابرکوهکد مرکز: 1037مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: آقای دکتر عبد الحسین اکرمیآدرس: آدرس: ابرکوه- بلوار امام خمینی، کوچه دادگستری، ساختمان دادگستریکد پستی: 8931913133تلفن: 32822772
   - 035
   نمابر: 32822772
   فعالپزشکی قانونی شهرستان ابرکوه
   293پزشکی قانونی شهرستان اردکانیزد / اردکانکد مرکز: 1039مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: آقای دکتر محمد حسین قاسمیآدرس: آدرس: اردکان- بلوار شهید بهشتی روبروی دادگستریکد پستی: 8951763816تلفن: 32253038
   - 035
   نمابر: 32253037
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اردکان
   294پزشکی قانونی شهرستان اشکذریزد / اشکذرکد مرکز: 1040مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: آقای دکتر فرجعلی بیانیآدرس: آدرس: اشکذر- فیروزآباد، خیابان شهید صدوقی، ساختمان دادگستریکد پستی: 8941746761تلفن: 32727390
   - 035
   نمابر: 32727390
   فعالپزشکی قانونی شهرستان اشکذر
   295پزشکی قانونی شهرستان بافقیزد / بافقکد مرکز: 1041مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: آقای دکتر محمدرضا آیت اللهیآدرس: آدرس: بافق- خیابان 15 خرداد، ساختمان مرکز بهداشت شماره یککد پستی: 8971838631تلفن: 32432110
   - 035
   نمابر: 32432110
   فعالپزشکی قانونی شهرستان بافق
   296پزشکی قانونی شهرستان تفتیزد / تفتکد مرکز: 1044مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: آقای دکتر فرجعلی بیانیآدرس: آدرس: تفت - بلوار شهید بهشتی، ساختمان اورژانسکد پستی: 8991711111تلفن: 32635020
   - 035
   نمابر: 32635020
   فعالپزشکی قانونی شهرستان تفت
   297پزشکی قانونی شهرستان مهریزیزد / مهریزکد مرکز: 1052مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: خانم دکتر مریم اربابآدرس: آدرس: مهریز- بلوار هفتم تیر، ساختمان دادگستریکد پستی: 8981845355تلفن: 32520809 - 035نمابر: 32520809
   فعالپزشکی قانونی شهرستان مهریز
   298پزشکی قانونی شهرستان میبدیزد / میبدکد مرکز: 1053مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: خانم دکتر شکوفه شهریآدرس: آدرس: میبد-خیابان شهید بهشتی، روبروی اداره مسکن و شهرسازی، کوچه خیام 15کد پستی: 8961688347تلفن: 32323366
   - 035
   نمابر: 32323366
   فعالپزشکی قانونی شهرستان میبد
   299مرکز پزشکی قانونی استان یزدیزد / یزدکد مرکز: 32مرکز ناظر: مرکز پزشکی قانونی استان یزدمسئول مرکز: مدیرکل: دکتر امیدرضا کارگر بیدهآدرس: یزد - خ فرخی - کوچه دادگستری - جنب دادگستریکد پستی: 8913813419تلفن: 36269999
   - 035
   نمابر: 36269334پست الکترونیک: yz@lmo.ir
   فعالمرکز پزشکی قانونی استان یزد
  • شعب و نمایندگی ها
  • طبقه بندی مراکز
  • جستجوی نزدیکترین مرکز
   نوع مرکز :
                                 
   پیش شماره :

   به عنوان نمونه: 02188
   کد پستی :