•  
  • بیشترین سوالات پرسیده شده

   ارش چیست؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۴۲

   درخصوص ضایعاتی که شرعا" مقدار خاصی به عنوان دیه برای آنها تعیین نشده است ارش تعیین می گردد. ماده 495 قانون مجازات اسلامی: در کلیه مواردی که به موجب مقررات این قانون ارش منظور گردیده با در نظر گرفتن دیه کامله انسان و نوع و کیفیت جنایت میزان خسارت وارده طبق نظر کارشناس تعیین می گردد. ماده 367 قانون مجازات اسلامی : هر جنایتی که بر عضو کسی وارد شود و شرعا" مقدار خاصی به عنوان دیه برای آن تعیین نشده باشد جانی باید ارش بپردازد.

   آیا لازم است کلیه کسانی که فوت می شوند جهت معاینه به پزشکی قانونی ارجاع گردند؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۳۹

   خیر در خصوص فوت هایی که به علل طبیعی و بیماری رخ می دهند و جزء فوت های مشکوک نمی باشند و شکایتی نیز درخصوص فوت مطرح نباشد لزومی به ارجاع به سازمان پزشکی قانونی وجود ندارد.

   دیه چیست؟

   ۱۳۹۶/۱۱/۱۸ ۱۶:۴۲

   مالی است که به سبب جنایت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا به ولی یا اولیاء دم داده می شود.