• اینفوگرافی از فعالیت های دادپزشک در سال 1396

    اینفوگرافی از فعالیت های دادپزشک در سال 1396

    دادپزشک با هدف کاهش ورودی به پزشکی قانونی و جلوگیری از مراجعات غیرضرور به ان سازمان از سال 1393 در کشور تشکیل شد و در حال حاضر در 30 استان، تحت نظارت ...

    تأکید دکتر شجاعی بر استفاده از تولیدات داخلی در پزشکی قانونی

    تأکید دکتر شجاعی بر استفاده از تولیدات داخلی ...

    رییس سازمان پزشکی قانونی کشور با حضور در نمایشگاه ایران هلث ضمن بازدید از غرفه مرکز تحقیقات بر حرکت سازمان به سمت استفاده از تولیدات داخلی تأکید کرد.

    اینفوگرافی تلفات حوادث رانندگی در سال 1396

    اینفوگرافی تلفات حوادث رانندگی در سال 1396

    در اینفوگرافی زیر به آمار تلفات حوادث رانندگی در سال گذشته و محورهایی که دارای بیشترین تلفات بوده اند پرداخته می شود.

   • مقالات