• فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
   گروه: مزایده
   سازمان برگزار کننده: سازمان پزشکی قانونی کشور

   آگهی تجدید مزایده (پیرو آگهی قبلی به تاریخ 25/6/88 ) سازمان پزشکی قانونی کشور در نظر دارد مقداری از اموال اسقاط و از رده خارج را به صورت یک‌جا به فروش رساند. بدینوسیله از متقاضیان واجد شرایط دعوت به عمل می آید جهت دریافت اوراق مزایده، از تاریخ انتشار آگهی به مدت یک هفته به آدرس: تهران- ضلع جنوبی ...

   وضعیت مناقصه/مزایده: برگزار شده
  • دسترسی سریع
  • طبقه بندی مناقصه‎ها / مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها
  • فهرست مناقصه‎ها و مزایده‎ها