FA | EN | AR
يکشنبه ٢٩ بهمن ١٣٩٦
جمع بازديدكنندگان امروز: 3149
جمع بازديدها تاكنون: 14253369
 7632 بازدید

وظایف اداره کارگزینی:

1-انواع استخدام: 
1-1- استخدام رسمي: مستخدم رسمي كسي است كه به ‌موجب حكم رسمي در يكي از گروه‌هاي بيست‌گانه جدول ماده 1 قانون نظام هماهنگ پرداخت، تصدي يكي از پست هاي ثابت سازماني را برعهده داشته باشد.

2-1- استخدام پيماني: مستخدم پيماني كسي است كه به موجب قرارداد به طور موقت و مدت مشخص تصدي يكي از پست‌هاي ثابت سازماني را برعهده داشته باشد.
 
3-1- مشمولين طرح نيروي انساني: افرادي هستند كه بر اساس قانون خدمت پزشكان و پيرا پزشكان در ازاي تحصيل در دانشگاه ( رشته هاي پزشكي و پيرا پزشكي ) تعهد خدمت در سازمانهاي مشمول را دارند. شامل دو بخش طرح و ضريب k مي‌باشد. خدمت طرح شامل حال كليه پزشكان عمومي و فارغ التحصيلان تا مقطع دكتراي رشته‌هاي پيراپزشكي بوده و خدمت ضريب k فقط مخصوص پزشكان متخصص است.

3-1-1- مراحل انجام كار براي انجام خدمت طرح:
1.ارايه درخواست براي رياست محترم سازمان.
2.موافقت رياست و ارايه درخواست جهت صدور دستور به معاونت محترم اداري و مالي
3. ارايه درخواست به اداره كل طرح و برنامه جهت اعلام رديف سازماني بلا تصدي و اداره كل منابع انساني جهت اطلاع
4. معرفي به گزينش
5.گرفتن تعهد از متقاضي گذراندن دوره طرح (در رشته‌هاي پزشكي – دندان‌پزشكي – داروسازي – علوم آزمايشگاهي – هوشبري – پرستاري – راديولوژي )
6. ارسال نامه اعلام نياز با عنوان مدير كل محترم دفتر مديريت منابع انساني وزارت بهداشت
7. پس از معرفي از سوي وزارت بهداشت معرفي جهت انجام دروه آموزشي و صدور حكم مربوطه

3-1-2- مراحل انجام كار جهت انجام خدمت ضريب k:
درست همانند مشمولين طرح نيروي انساني است فقط صدور اعلام نياز با عنوان معاونت سلامت وزارت بهداشت صورت مي‌گيرد.

4-1 - پزشكان معاضدتي: به كارگيري اين نوع كاركنان و پرداخت حق الزحمه به آنان در اختيار سازمان بوده، تا در صورت نياز از پزشكان وزارت بهداشت جهت انجام امور پزشكي قانوني استفاده كند. پرداخت حق الزحمه به اين پزشكان بر اساس آمار عملكرد ايشان متغير بوده و با موافقت رياست محترم قوه قضائيه صورت مي‌گيرد.

4-1-1- نحوه درخواست پزشك معاضدتي:
1.ارسال درخواست نياز به پزشك معاضدتي همراه با دلايل توجيهي جهت معاونت محترم اداري و مالي سازمان.
2.صدور دستور معاونت محترم و ارسال به اداره كل طرح و برنامه جهت بررسي درخواست و صدور مجوز به‌كارگيري.
3. معرفي جهت گزينش از طرف اداره كل استان مربوطه و ارسال رونوشت به منابع انساني.
4.در صورت مثبت بودن جواب گزينش معرفي جهت طي دوره آموزشي.
5. پس از اتمام آموزش و ارسال نظريه معاون محترم آموزشي سازمان مبني بر اتمام كارآموزي و موفقيت فرد در آزمون پاياني، صدور ابلاغ مربوطه و تعيين حقوق و مزاياي پزشك معاضدتي.

5-1- پزشكان و كاركنان وظيفه.
سازمان مجاز به به‌كارگيري سربازان وظيفه به تعداد محدود است كه موافقت با به‌كارگيري ايشان از طريق مدير كل محترم حوزه رياست و معاون محترم اداري و مالي سازمان صورت مي‌گيرد.

5-1-1- نحوه درخواست مشمولين وظيفه:
1.ارسال درخواست به‌كارگيري پزشك وظيفه به معاون اداري و مالي سازمان.
2.پس از معرفي از سوي نيروي آموزش دهنده، تكميل پرونده ( كپي تمام صفحات شناسنامه – كپي صفحات دفترچه آماده به خدمت- مدارك تاهل ).
3. معرفي جهت طي دوره آموزش 3 ماهه.
4. صدور حكم حقوقي جهت طي دوره آموزش.
5. صدور ابلاغ تعيين محل خدمت پس از اتمام آموزش.
6. اعلام شروع به  كار توسط مدير مربوطه و ارسال فرم تعيين وضعيت كاركنان وظيفه.
7. صدور حكم حقوقي.


2- انواع مرخصي‌ها :

2-1- استحقاقي:

مرخصي استحقاقي 5 حالت دارد:
2-1-1- روزانه:
مستخدمين رسمي به ازاي هر ماه 5/2 روز ( سالانه 30 روز ) و مستخدمين پيماني به ازاي هر ماه 2 روز (سالانه 24 روز) مرخصي دارند.
2-1-2- ساعتي: مرخصي كمتر از يك روز.
 
2-1-3- مرخصي دوران شيردهي:
مادران كارمندي كه فرزند شيرخوار دارند مي توانند تا 24 ماهگي كودك روزانه از يك ساعت مرخصي استفاده نمايند، بدون اينكه از مرخصي استحقاقي آنها كسر شود .

2-1-4- مرخصي زايمان: مرخصي زايمان تا 3 فرزند براي مادراني كه فرزند خود را شير مي دهند 6 ماه ميباشد .

2-1-5- كسر ساعت جانبازان: به منظور تطبيق ساعات كار جانبازان با وضعيت جسمي و رواني آنها، به كارمندان جانباز كه به صورت تمام وقت در دستگاه مشغول بكار هستند،حسب درخواست خود كارمند استفاده از كسرساعت روزانه كار بر حسب درصد جانبازي به شرح زير اقدام مي‌شود:

ميزان درصد جانبازي ميزان كسر ساعات كار روزانه؛
25تا30 درصد 45دقيقه
35تا40درصد 60دقيقه
45تا50درصد 90دقيقه
55تا60درصد 120دقيقه
65تا70درصد 150دقيقه
70 به بالا 210دقيقه
جانبازان مشمول مي‌توانند با توافق دستگاه  ذيربط از كسرساعت كار موظف خود در هر زمان ازساعات كار روزانه استفاده نمايند.
جانبازاني كه به هر دليل نتوانند از كسر ساعت كار روزانه برخوردار شوند با موافقت سازمان ذيربط به ميزان كسر ساعت كار استحقاقي فوق به يكي از طرق زير با آنها رفتار خواهد شد:
الف : احتساب اضافه كار ساعتي
ب: افزودن به ذخيره مرخصي استحقاقي
ج : محاسبه مدت كسر ساعت كار موظف به عنوان سنوات خدمت مستخدم از لحاظ بازنشستگي

2-2- استعلاجي:
درصورتي كه كارمند بيمار شود و بيماري او مانع از خدمت او شود،مراتب را در كوتاهترين مدت به اداره اطلاع ميدهد. در موارد كمتر از 10 روز گواهي پزشك را در اولين روز پس از مراجعت و در موارد بيش از 10 روز در پايان روز دهم به رئيس يا معاون واحد متبوع جهت ارجاع به كارگزيني ارسال ميكند . كارگزيني گواهي پزشك معالج مستخدم را براي اظهار نظر نزد پزشك معتمد سازمان ارسال داشته و در صورتيكه مفاد گواهي مورد تاييد قرار گيرد، حكم مرخصي استعلاجي صادر مي‌شود.
جمع كل مرخصي استعلاجي سالانه 4 ماه است،ولي در صورت ابتلا به بيماري صعب العلاج حداكثر در هر نوبت 6 ماه و قابل تمديداست.
كارمندي كه از مرخصي استعلاجي استفاده ميكند تا 4 ماه كل حقوق و مزايا را دريافت مي‌كند بعد از 4 ماه تا حداكثر يك‌سال،در صورت تاييد صعب العلاج بودن نيز كل حقوق و مزايا را دريافت مي‌كند. اما در موارد بيش از يكسال فقط حقوق تا زماني كه از كار افتاده شود.
* مستخدمين پيماني و طرحي كه بيش از 3 روز استعلاجي داشته باشند، بايد حقوق و مزاياي بعد از 3 روز را از سازمان تامين اجتماعي دريافت كنند. 

2-3- بدون حقوق:
موافقت با مرخصي بدون حقوق كارمندان فقط در موارد زير ممكن است:
1. مستخدم استحقاق مرخصي نداشته و نياز به استفاده از مرخصي مسلم شود.
2. مستخدم قصد ادامه تحصيل داشته باشد و مدارك لازم را ارايه كند.
3. مستخدم(زن) ناگزير باشد به اتفاق همسرش به خارج از محل خدمت خود مسافرت كند.
4. مستخدم پس از استفاده از 4 ماه مرخصي استعلاجي سالانه به سبب ادامه همان بيماري يا ابتلا به بيماري ديگر قادر به ادامه خدمت نبوده و بيماري او نيز صعب العلاج تشخيص داده نشود.
حداكثر زمان استفاده از مرخصي بدون حقوق بر حسب نوع استخدام به شرح زير است :

نوع استخدام حداكثر ميزان استفاده از مرخصي بدون حقوق
رسمي آزمايشي 2 ماه
رسمي قطعي 3 سال ، در صورت تحصيل تا 5 سال
پيماني حداكثر به ميزان مدت قرارداد(1 سال)

3-صدور احكام :

 7 نوع حكم داريم:
1. حكم حقوقي
     حكم اوليه كه در بدو استخدام براي مستخدم صادر مي شود.
2.حكم انتصاب
     درصورت تغيير پست سازماني  براي مستخدم صادر مي شود.
3.حكم تغيير حقوق و مزايا
    در صورت تغيير گروه ، متاهل يا فرزند دار شدن پرسنل ، تغيير ضريب افزايش سنواتي براي مستخدم صادر مي شود.
4. حكم ماموريت
2 نوع ماموريت داريم :
4-1. ماموريت از يك دستگاه به دستگاه ديگر:

مدت ماموريت حداكثر تا 6 ماه :
با حفظ پست سازماني ، پرداخت حقوق و مزايا از دستگاه مبدا صورت ميگيرد
مدت ماموريت بيش از 6 ماه:
بدون حفظ پست سازماني ،پرداخت حقوق و مزايا از محل دستگاه مامور
4-2. ماموريت براي انجام كار موقت:
اگر بيش از 30 كيلومتر باشد قابل احتساب بوده و ماموريت روزانه تعلق ميگيرد . ميزان آن يك دوم حداقل حقوق جدول * ضريب جدول
5. حكم انتقال
درصورت تغيير محل خدمت پرسنل براي مستخدم صادر مي شود .
6. حكم عدم اشتغال
6-1. از كار افتادگي:
از كارافتاده به كسي اطلاق ميشود كه بموجب بيماري و تشخيص كميسيون پزشكي قادر به انجام كار نباشد .
  2 نوع ازكارافتاده داريم:
6-1-1- به سبب انجام وظيفه در حين انجام خدمت :
حقوق و مزاياي زمان اشتغال با اعمال 2 گروه تشويقي به شرط اينكه قبلاً دريافت نكرده باشد، با لحاظ سه سال خدمت ارفاقي محاسبه و مستمري برقرار خواهد شد.
6-1-2-به سبب بيماري يا حادثه :
بر اساس متوسط دو سال حقوق و فوق العاده هاي مشمول كسور با لحاظ 3 سال ارفاق ،اگر سابقه كار كمتر از 15 سال بود ، مدت 15 سال سابقه جهت دريافت مستمري از كارافتادگي احتساب ميگردد.

6-2. تعليق:
وضع مستخدمي است كه طبق حكم مقامات ذيصلاح به علت صدور كيفر خواست از طرف مقامات قضائي يا بعلت تصميم دادگاه اداري به طور موقت از ادامه خدمت ممنوع ميشود.
6-3. انفصال:
وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه انقلاب اسلامي يا هيئت رسيدگي به تخلفات اداري به طور دائم يا براي مدت معيني از اشتغال بخدمت ممنوع ميشود . مدت انفصال جز سنوات مستخدم به حساب نمي آيد.
6-4. استعفا:
مستخدم رسمي ميتواند با يك ماه اعلام قبلي از خدمت دولت استعفا كند و در هيچ مورد استعفاي مستخدم رافع تعهدات او در برابر دولت نخواهد بود .
سازمان مكلف است ظرف مدت يك ماه از تاريخ اعلام استعفاي مستخدم رد يا قبول استعفا را كتباً اعلام نمايد .
استخدام مجدد مستخدم رسمي مستعفي در صورت نياز به خدمات مستخدم مانعي ندارد و سوابق خدمت اين قبيل كاركنان از لحاظ بازنشستگي منظور خواهد شد، به شرطي كه وجوه كسور بازنشستگي را يكجا به صندوق مسترد دارند.
6-5. اخراج:
وضع مستخدمي است كه بموجب حكم قطعي دادگاه اداري به مجازات اخراج محكوم شده باشد.
6-6.بركناري از خدمت :
در مورد كاركناني است كه درحالت رسمي آزمايشي بدليل عدم رضايت مدير از نحوه عملكرد، از ادامه خدمت آنان جلوگيري بعمل مي آيد. .

7.حكم بازنشستگي:
بازنشسته فردي است كه پس ازطي دوران اشتغال با اطمينان از تامين آتيه و با افتخار به تكميل نمودن حلقه طبيعي اشتغال، به‌موجب حكم رسمي و بر طبق قانون از حقوق بازنشستگي برخوردار مي‌شود.

نحوه محاسبه كليه موارد حقوق موجود در احكام كارگزيني:
حقوق مبنا: براي هر يك از گروه هاي بيست‌گانه جدول بر اساس ضريب اعلامي سال مبلغي به‌عنوان حقوق مبنا تعيين مي شود.
(ضريب سال قبل/ ضريب سال جديد ) * حقوق مبناي سال قبل = حقوق مبناي سال جديد
افزايش سنواتي:
((ضريب افزايش سنواتي *حقوق سال قبل )/100)+ افزايش سنواتي سال قبل
به ازاي نامه ناحيه مقاومت بسيج يك تا سه درصد افزايش سنواتي به بسيجيان اعطا ميشود .كه مبلغ آن در افزايش سنواتي محاسبه مي شود.
(ضريب اعلامي توسط بسيج * حقوق مبناي سال قبل )/100
حقوق:
حقوق مبنا + افزايش سنواتي
فوق العاده شغل:
با توجه به پست مستخدم درصدي از حقوق مبنا است
تفاوت حداقل دريافتي:
نحوه محاسبه آن بدين صورت است:
عدد اعلامي در هر سال – ( حقوق + فوق العاده شغل )
اگر عدد بدست آمده در بالا منفي شد حداقل نمي گيرد.
اگر فرد يك گروه تشويقي داشته باشد بايد مبلغ بالا را با حداقل دريافتي يك گروه پايين تر جمع كرد.

حق برجستگي:
بر اساس نمره ارزشيابي فرد مي باشدو ميزان آن با توجه به نمره ارزشيابي از 5 تا 20 درصد حقوق مبنا است. براي پزشكان  تا 15 درصد حقوق مبنا است.
سختي كار:
براي هر پست سازماني درصدي وجودي دارد و نحوه محاسبه آن بدين صورت است:
( حق برجستگي +حقوق+حداقل دريافتي+35%حقوق مبنا +افزايش سنواتي + حقوق )*درصد مربوط به پست سازماني مستخدم
حق عائله مندي:
70% حداقل حقوق همان سال
حق اولاد:
14% حداقل حقوق همان سال
فوق العاده جذب:
درصد مربوط به پست سازماني مستخدم *( حقوق مبنا +افزايش سنواتي + فوق العاده شغل +35%حقوق مبنا + تفاوت حداقل دريافتي +حق برجستگي )

فوق العاده تسهيلات زندگي بدي آب و هوا:

اين مزايا فقط به افرادي كه با توجه به تقسيمات كشوري در مناطق بد آب و هوا خدمت ميكنند تعلق ميگيرد . ميزان آن درصدي از حقوق مبنا است.
فوق العاده جذب نقاط محروم:
اين مزايا فقط به افرادي كه پست سازماني مربوط به نقاط محروم دارند و در همان مناطق نيز خدمت مي‌كنند تعلق مي‌گيرد. ميزان آن درصدي از حقوق مبنا است.

فوق العاده محل خدمت:

فقط به مستخدميني كه محل جغرافيايي خدمت آنان تغيير مي كند به ميزان 5%حقوق مبنا پرداخت مي شود. حداكثر تا 5 سال
فوق العاده ويژه:
با توجه به نمره ارزشيابي به 3 دسته تقسيم مي شود: ( ارشد – خبره – عالي )
درصد مربوط به ارشد ، خبره ، عالي *( حقوق مبنا +افزايش سنواتي + فوق العاده شغل +35%حقوق مبنا + تفاوت حداقل دريافتي +حق برجستگي + فوق العاده جذب )
فوق العاده مخصوص:
مخصوص مستخدمين پيماني است و نحوه محاسبه آن به صورت زير است:
40% *( حقوق مبنا +افزايش سنواتي + فوق العاده شغل +35%حقوق مبنا + حق برجستگي + فوق العاده جذب )

4-ارزشيابي:

معيارهاي ارزشيابي:
1- معيارهاي عملكردي
فعاليت‌ها و پروژه هايي كه فرد در راستاي اهداف سازماني انجام مي‌دهد.
2- توسعه فردي
1- فعاليتهاي آموزشي كه كاركنان جهت افزايش دانش و مهارت شغلي خود از طريق دوره هاي آموزشي يا خود آموزي انجام ميدهد.
2- انتقال دانش و مهارتهاي شغلي خود به ديگران
3- به كارگيري روشهاي جديد فناوري در انجام وظايف سازماني
4- چاپ كتاب يا ارائه مقاله در مجلات و روزنامه هاي معتبر
5- داشتن تقدير نامه از مقامات بالاتر

كاربرد نتايج ارزشيابي در تصميمات اداري :
1-استفاده از نتايج ارزشيابي در آموزش كاركنان دولت.
كساني كه در ارزشيابي حد نصاب نمره را كسب نمايند به دوره هاي آموزشي بهبود مديريت معرفي مي شوند.
كساني كه در ارزشيابي حد نصاب نمره را كسب ننمايند در دوره آموزشي شغلي و تواناييهاي عمومي و فرهنگي ،اجتماعي مي توانند شركت كنند.
 2- استفاده از نتايج ارزشيابي در طرح مسير ارتقاي شغلي.
اگر مستخدم در ارزشيابي حد نصاب نمره را كسب نمايد مدارك و مستندات جهت دريافت عنوان كارشناس ارشد ،خبره يا عالي، بر اساس "طرح مسير ارتقاي شغلي كاركنان دولت "بررسي مي شود.
3- استفاده از نتايج ارزشيابي در تغيير شغل.
به منظور اعمال ضابطه شايستگي در انتصاب كاركنان به پست هاي مديريت و سرپرستي و همچنين به منظور انطباق استعدادها و توانايي هاي كاركنان با نيازمنديها و الزامات مشاغل مورد تصدي و افزايش كارآيي آنان، ضمن رعايت ساير قوانين و مقررات اعمال مي‌گردد.
4- استفاده از نتايج ارزشيابي در ارتقاي گروه.
كاركناني كه در دوره ارزشيابي ، حدنصاب مقرر در ارزشيابي ( 60 امتياز از 100 امتياز ) را كسب نمايند، ارتقا گروه با رعايت ساير ضوابط انجام خواهد شد.
زمان ارتقاي گروه كاركناني كه در هر دوره ارزشيابي حد نصاب نمره را كسب ننمايند 6 ماه تا يك سال به تعويق خواهد افتاد.
5- استفاده از نتايج ارزشيابي در تعيين ضريب افزايش سنواتي
6- استفاده از نتايج ارزشيابي در افزايش فوق العاده شغل
7- استفاده از نتايج ارزشيابي در اعطاي گروه تشويقي

5- آموزش كاركنان:
1- معرفي پرسنل به مديريت آموزش و پژوهش استانداري جهت طي دوره هاي آموزشي مصوب حين خدمت  با توجه به پست سازماني مستخدم.
2- دريافت گواهينامه دوره آموزشي طي شده مستخدم از سازمان مديريت و برنامه ريزي.
3- احتساب ساعات طي شده در كلاسهاي آموزشي توسط مستخدم، جهت استفاده از مزاياي آموزشي ( صدور 176 ساعت ) واعمال يكسال تعجيل در ارتقا گروه.6- بازنشستگي كاركنان دولت:
7-1- بازنشستگي اختياري
شرايط:
 داشتن 60 سال سن يا 30 سال سابقه خدمت
مراحل:
1-تقاضاي بازنشستگي از دستگاه
2-ابلاغ بازنشستگي
3-فرم اطلاعات برقراري حقوق بازنشستگي (فرم شماره 1)
4-فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا (فرم شماره 2)
5-پرونده استخدامي (شامل حداقل احكام كارگزيني مبني بر استمرار و تمام وقت بودن خدمت ،مرخصي بدون حقوق،غيبت، انفصال موقت ياماموريت به ساير دستگاه ها )
6-برقراري حق اولاد و عائله مندي
مستند:
بند الف ماده 74 قانون استخدام كشوري ، مستنبط از ماده 3 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/12/68 مجلس شوراي اسلامي
7-2- بازنشستگي پيش از موعد
شرايط :
داشتن 50 سال سن و 25 سال سابقه خدمت براي آقايان و داشتن 20سال سابقه خدمت براي خانم ها

مراحل:
1-تقاضاي بازنشستگي از دستگاه
2-ابلاغ بازنشستگي
3-فرم اطلاعات برقراري حقوق بازنشستگي (فرم شماره 1)
4-فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا (فرم شماره 2)
5-پرونده استخدامي (شامل حداقل احكام كارگزيني مبني بر استمرار و تمام وقت بودن خدمت ، مرخصي بدون حقوق ، غيبت ، انفصال موقت با ماموريت به ساير دستگاه ها )
6-برقراري حق اولاد و عائله مندي
مستند:
تبصره يك ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگي و وظيفه مصوب 13/3/1368
تبصره 3 ماده واحده مشاغل سخت و زيان آور مصوب 1/9/1367
(مستخدم مرد 50 سال سن و 20 سال خدمت)7-3- بازنشستگي اجباري
شرايط:
- مستخدمي كه 65  سال سن و هر قدر خدمت دارد.
- مستخدم آماده به خدمت كه به سن 60 سال رسيده .
- مستخدمي كه پس از يكسال آماده به خدمت شرايط بازنشستگي (مرد 50 سال سن و 25سال خدمت و زن 20 سال خدمت) را دارا باشد.
مراحل:
1-كپي شناسنامه
2-ابلاغ بازنشستگي
3-فرم اطلاعات برقراري حقوق بازنشستگي (فرم شماره 1)
4-فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا (فرم شماره 2)
5-پرونده استخدامي (شامل حداقل احكام كارگزيني مبني بر استمرار و تمام وقت بودن خدمت ، مرخصي بدون حقوق ،غيبت ، انفصال موقت با ماموريت به ساير دستگاه ها )
6-برقراري حق اولاد و عائله مندي

7-4-بازخريدي:
  مراحل:
1-تقاضاي بازخريدي از دستگاه
2-ابلاغ بازخريدي
3-فرم اطلاعات برقراري حقوق بازنشستگي (فرم شماره 1)
4-فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا (فرم شماره 2)
5-برقراري حق اولاد و عائله مندي
تبصره: در صورتيكه مستخدم طبق راي هيئت تخلفات اداري به بازخريد از خدمت محكوم شده باشد ،راي مربوطه طبق مقررات به مستخدم ابلاغ ميشود.
  مستند:
بند ط ماده 9 قانون تخلفات اداري مصوب 6/9/1372  مجلس شوراي اسلامي (بازنشستگي با نقليل يك يا دو گروه)

7- ازكارافتادگي:
- ازكارافتادگي به سبب انجام وظيفه: افزايش 1 يا 2 گروه تشويقي
-  از كارافتادگي به سبب حوادث 
مراحل:
1-تقاضاي از كار افتادگي از دستگاه
2-ابلاغ از كار افنادگي
3-فرم اطلاعات برقراري حقوق بازنشستگي (فرم شماره 1)
4-فرم محاسبه خدمت و تغييرات حقوق و مزايا (فرم شماره 2)
5 – مصوبه شوراي استخدامي در خصوص ازكارافتادگي
مستند:
مواد 79 و 60 و 84 قانون استخدامي كشوري

8- فوت:
-بازنشسته متوفي   
-  شاغل متوفي   
 مدارك بازنشسته متوفي
1-كپي عقدنامه
2-كپي گواهي حصر وراثت
3-كپي صفحه اول و دوم وراث واجد شرايط
4-كپي گواهي فوت مستخدم (صادره از ثبت احوال)
5-فرم تعهد نامه مبني بر عدم ازدواج و اشتغال به كار فرزندان اناث
6- تكميل فرم اطلاعات (فرم شماره 1)
7- ارائه گواهي اشتغال به تحصيلات عاليه فرزندان  ذكور بيش از 20 سال
مدارك شاغل متوفي از انجام وظيفه:
1-كپي عقدنامه
2-كپي گواهي حصر وراثت
3-كپي صفحه اول و دوم وراث واجد شرايط
4-كپي گواهي فوت مستخدم (صادره از ثبت احوال)
5-فرم تعهد نامه مبني بر عدم ازدواج و اشتغال به كار فرزندان اناث
6- تكميل فرم اطلاعات (فرم شماره 1)
7- ارائه گواهي اشتغال به تحصيلات عاليه فرزندان  ذكور بيش از 20 سال
8-تكميل فرم محاسبه مدت خدمت (فرم شماره 2)
9-پرونده استخدامي (بند 5 مدارك )
مدارك شاغل متوفي عادي:
1-كپي عقدنامه
2-كپي گواهي حصر وراثت
3-كپي صفحه اول و دوم وراث واجداشرايط
4-كپي گواهي فوت مستخدم (صادره از ثبت احوال)
5-فرم تعهد نامه مبني بر عدم ازدواج و اشتغال به كار فرزندان اناث
6- تكميل فرم اطلاعات (فرم شماره 1)
7- ارائه گواهي اشتغال به تحصيلات عاليه فرزندان ذكور بيش از 20 سال
8-تكميل فرم محاسبه مدت خدمت (فرم شماره 2)
9-پرونده استخدامي (بند 5 مدارك )
10-مصوبه شوراي اموراستخدامي(سازمان مديريت و برنامه ريزي)
مستند:
ماده 81 تا 84 قانون استخدام كشوري:
9- آزمون
1-مراحل دريافت مجوز استخدام:
الف )اعلام رديف هاي بلاتصدي توسط اداره كل طرح و برنامه
ب) تكميل فرم هاي مربوطه
ج) ارسال فرم ها جهت دريافت مجوز استخدام به معاونت توسعه نيروي انساني رياست جمهوري در ستاد سازمان و استانداري ها در ادارات كل پزشكي قانوني استان ها
2- بعد از دريافت مجوز متن آگهي استخدام تهيه و به معاونت توسعه نيروي انساني رياست جمهوري جهت تائيد ارسال مي شود.
3-بعد از دريافت تائيد متن آگهي استخدام، با وزارت ارشاد جهت چاپ آگهي در روزنامه مكاتبه ميگردد.
جهت تهيه آگهي ذكر تاريخ هاي زير ضروري است:
o تاريخ آزمون
o تاريخ ارسال مدارك
o تاريخ تحويل كارت ورود به جلسه
4-بعد از چاپ آگهي مدارك متقاضيان بررسي مي گردد:
مدرك تحصيلي
پايان خدمت براي آقايان
فتوكپي شناسنامه
مدارك ايثارگري
عكس
فرم درخواست
5- اسامي متقاضياني كه مدارك ناقص ارائه كرده اند حذف ميگردد.
6-كارت ورود به جلسه صادر مي شود.
7- تحويل كارت
8-برگزاري آزمون
9- اعلام نتايج
10-مصاحبه
11-گزينش


آموزش مداوم

سامانه آموزش مجازی

طرح دادپزشک

گالری تصاویر و انتشارات
اعتیاد مدرن
متادون، شمشیر دو لبه
سمنان» افتتاح پزشكي قانوني گرمسار
چ.ب» افتتاح پزشكي قانوني لردگان
ك.ب» 153 نفر تلفات حوادث رانندگي
اصفهان» شناسايي اجساد واژگوني اتوبوس
تهران» مراجعه 1784 متقاضي سقط درماني
قم» تشكيل بيش از 27 هزار پرونده
نشانی: تهران، ضلع جنوبی پارک شهر، خیابان بهشت، کدپستی: 1114795113
تلفن: 4-55609071، دورنگار: 55608003، تلفن گویا: 55606061
پیام کوتاه: 20001372 ایمیل: info@lmo.ir‬