• معاونت پزشکی و آزمایشگاهی

   :: معاون پزشکی و آزمایشگاهی: دکتر سید امیر حسین مهدوی
   تلفن: 55608004 فاکس: 55608065
   » مدیر کل معاینات بالینی: دکتر عباس مینوی
   تلفن: 55611972 فاکس: 55613731
   :: مدیر کل کمیسیونهای ستاد: دکتر کامران سلطانی
   تلفن: 55162288 فاکس: 55608065
   » مدیر کل مدیرکل امور آزمایشگاهی: دکتر پیام بلوایه
   تلفن: 55613731 فاکس: 55613731
   مدیرکل امور تشریح و بررسی صحنه جرم: دکتر پرچهر خزعلی

   تلفن: 55150809 فاکس: 55611972
   » نشانی: تهران- ضلع جنوبی پارکشهر- خیابان بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور :: کد: 021 کدپستی: 1114795113