• معاونت اداری و مالی

   ::معاون اداری و مالی: دکتر مهدی فروزش
   تلفن: 55619093 فاکس: 55619094
   » مدیر کل منایع انسانی: دکتر محمدرضا اربابی
   تلفن: 55619191 فاکس: 55619191
   :: مدیر کل ذیحساب و مدیر کل امور مالی: محمد مهدی وطن فدا
   تلفن: 55611973 فاکس: 55619098

   » مدیر کل خدمات و پشتیبانی: دکتر قاسم سلیمانی

   تلفن: 55890706 فاکس: 55602811
   » نشانی: تهران- ضلع جنوبی پارکشهر- خیابان بهشت- سازمان پزشکی قانونی کشور :: کد: 021 کدپستی: 1114795113