• صدور یا عدم صدور گواهی فوت جهت اتباع غیر ایرانی و افاغنه توسط پزشکان بخش دولتی و خصوصی به چه صورت است؟

      در این خصوص فرقی بین مرگ اتباع ایرانی و خارجی وجود ندارد چنانچه مرگ طبیعی بوده و شاکی نداشته باشد صدور جواز دفن توسط پزشک معالج یا پزشک معتمد کافی است. اما در مورد مرگ های مشکوک یا غیرطبیعی یا شکایت افراد ذیصلاح اعزام آنها اعم از اتباع ایرانی و خارجی به پزشکی قانونی از طریق مراجع قضایی و انتظامی ضرورت دارد.